Examination i skolor och universitet – hur och vad som ändrats

Examination i skolor och universitet – hur och vad som ändrats

Examination är något som görs på samtliga skolor och universitet över hela världen. Det innebär med andra ord att lärare kollar vilka kunskaper du besitter och vad du har lärt dig under kursens gång exempelvis. Examination förekommer inom alla stadier i skolan såväl grund-, mellan- och högstadieskola men också på gymnasial nivå och universitetsnivå. I den här artikeln kommer vi ta upp allt du kan tänkas behöva veta om just examination.

Det är ganska självklart att läraren behöver ha underlag för att kunna bedöma vilka färdigheter som du har lärt dig och alltså besitter. För att kunna avgöra och bedöma vilket betyg du till exempel ska få är det viktigt att du under examinationen visar allt du kan om det aktuella ämnet. Detta på grund av att det är ett tillfälle när läraren ser dina färdigheter, vilket kan vara svårt annars.

Olika typer av examination

Inom utbildning och skola förekommer det vanligtvis olika typer av examinationer. I grundskola och på lägre nivåer är det generellt enklare tester och prov som görs. Annat är det på universitetsnivå när det handlar om till exempel tentamen där tentor skrivs flera timmar i streck eller där uppsatser ska skrivas. Svårighetsgraden av examination blir mer och mer avancerad med andra ord vilket såklart är ett logiskt och rättvist system för alla.

Redan i ung ålder börjar man med läxor och förhör samt test. De flesta tycker redan då att det är besvärligt och jobbigt att man behöver göra sina läxor och öva på sina färdigheter. Det är dock suveränt att lägga en bra grund för vad som komma skall eftersom examinationer förekommer under hela skolgången. Från början fram till slutet på universitetsnivå. Vanligtvis så är proven i de lägre åldrarna en förberedelse för senare examinationer.

Examination på universitetet

När det gäller examination på universitets- och högskolenivå skiljer det sig markant mot andra utbildningsnivåer. På universitet och högskola finns det ett flertal olika typer av examinationer och de kallas salstentamen, datorbaserade prov, hemtentamen eller duggor som är kortare prov. Salstentamen och hemtentamen är nog förmodligen något som de flesta hört talats om och det kan alltså innebära att du spenderar en hel skoldag med att sitta och skriva ett prov.

Duggor är också ett vanligt förekommande och brukar inkluderas i kurser mellan de större tentorna. Exempelvis kan det vara en dugga på ett specifikt ämne inom en kurs eller liknande för att läraren ska se att du följt med i undervisningen och lärt dig det du ska. En hemtenta å andra sidan är en tenta som du generellt får en avsatt tid för att göra hemifrån din bostad eller annan plats.

Vad har förändrats?

Man kan säga att mycket har förändrats när det gäller undervisningen men överlag har det sedan lång tid tillbaka förekommit examination. Lärare behöver underlaget för att kunna avgöra och bedöma vilka betyg som ska sättas. Förr var det dock mer strikt och om man inte hade gjort läxorna eller presterade under test kunde man bestraffas. Numera har du istället möjlighet att göra ett omprov eller en omtenta exempelvis.

Det är också mycket som har förändrats tack vare Internets framsusning inom skolvärlden. Numera kan många test vara datorbaserade, något som inte ens var aktuellt för bara ett fåtal år sedan. Man trodde att det kunde fuskas mer på detta sätt och att det inte var lika kontrollerat. Det är dock något som har ändrats och idag sker examination via dator och surfplatta inom alla årskurser och utbildningsnivåer i Sverige.

Bra eller dåligt?

Det är många delade åsikter när det kommer till examination i Sverige. Vissa tycker att det var bättre förr med striktare regler och mer ordning. Där det inte bara bedömdes i ämnen som vi har idag utan även uppförande. Nu bedöms enbart elevens prestation och kunskapen i ämnet. Tekniken har också haft en positiv effekt på lärosätet och är numera en självklar del i undervisningen, om det är bra eller dåligt har också delade åsikter.

Sammanfattning

Examination är en självklar del när du går i skolan. Oavsett om det är på grundskola, högstadiet, gymnasienivå eller på universitetsnivå. Givetvis varierar svårighetsgraden och på universitetsnivå är det betydligt tuffare och du kan sitta med en tentamen en hel skoldag för att läraren ska se vilka färdigheter du nu besitter. Examinationer har funnits sedan en lång tid tillbaka och är förmodligen något som kommer finnas även i framtiden!

admin
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *